به گزارش  بانک اول ، معاملات امروز در بازار در حالی پیگیری شد که عمده قیمت ها روند صعودی را در پیش گرفتند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۳۳ (دو هزار و سی و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۳۳ ۴.۰۰ ۰.۱۹ 07:59
۲,۰۲۹ -۱۶.۰۰ -۰.۷۹ روز قبل
۲,۰۴۵ ۲.۰۰ ۰.۰۹ ۳ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۷۱,۷۰۰ (دو میلیون و پانصد و هفتاد و یک هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۵۷۱,۷۰۰ ۲,۷۰۰ ۰.۱ 11:33
۲,۵۶۹,۰۰۰ -۱۸,۴۰۰ -۰.۷۲ روز قبل
۲,۵۸۷,۴۰۰ ۲۰,۳۰۰ ۰.۷۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۹۳۰ (پنجاه هزار و نهصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۰,۹۳۰ ۱۳۰ ۰.۲۵ 11:33
۵۰,۸۰۰ ۸۰ ۰.۱۵ روز قبل
۵۰,۷۲۰ -۸۰ -۰.۱۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار مبادله ای

همچنین دلار مبادله ای با کاهش نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۶ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و شش ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۴۳۵ (پنجاه و پنج هزار و چهارصد و سی و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵,۴۳۵ ۱۰۹ ۰.۱۹ 11:20
۵۵,۳۲۶ ۸۷ ۰.۱۵ روز قبل
۵۵,۲۳۹ -۸۷ -۰.۱۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۱۹ درصدی، از ۶۴,۳۶۳ (شصت و چهار هزار و سیصد و شصت و سه ) تومان به ۶۴,۴۹۰ (شصت و چهار هزار و چهارصد و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۴,۴۹۰ ۱۲۷ ۰.۱۹ 11:20
۶۴,۳۶۳ ۱۰۱ ۰.۱۵ روز قبل
۶۴,۲۶۲ -۱۰۱ -۰.۱۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۰۲۰ (چهارده هزار و بیست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۰۵ (یک هزار و هفتصد و پنج ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۱۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۸,۰۴۲ (سی و هشت هزار و چهل و دو ) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۵۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۴,۲۵۰ (سی و چهار هزار و دویست و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

همچنین دینار عراق با افزایش ۲.۵۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۹ (سی و نه ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ (سی میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۶۵ 11:33
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۰.۶۷ روز قبل
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱.۳۱ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۵۹ 11:35
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۶ روز قبل
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱.۵۱ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه در بازار داخلی هم ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.