بروزرسانی: پنجشنبه 3 خرداد

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4,230,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 7,770,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 11,300,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 14,830,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 18,360,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 21,900,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 25,430,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 28,960,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 32,490,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 36,220,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 39,750,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 43,300,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 46,850,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 50,350,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 53,900,000