به گزارش بانک اول، بازار در نخستین روز هفته شاهد روند نزولی عمده قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۲۹ (دو هزار و بیست و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۲۹ ۸.۰۰ ۰.۳۹ 08:12
۲,۰۲۱ ۱۳ ۰.۶۴ روز قبل
۲,۰۰۸ -۱۷.۰۰ -۰.۸۵ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۶۸۰,۲۰۰ (دو میلیون و ششصد و هشتاد هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۷۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۶۸۰,۲۰۰ -۲۰,۸۰۰ -۰.۷۸ 11:38
۲,۷۰۱,۰۰۰ -۴,۴۰۰ -۰.۱۷ ۲ روز پیش
۲,۷۰۵,۴۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۱.۰۱ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۷۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۶۱۰,۰۰۰ (یازده میلیون و ششصد و ده هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۳,۵۰۰ (پنجاه و سه هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۳,۵۰۰ -۵۵۰ -۱.۰۳ 11:37
۵۴,۰۵۰ ۱,۰۵۰ ۱.۹۴ ۲ روز پیش
۵۳,۰۰۰ ۴۰۰ ۰.۷۵ ۳ روز پیش

قیمت دلار مبادله ای امروز

همچنین دلار مبادله ای با کاهش نسبت به ۲ روز پیش، ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۸,۲۶۶ (پنجاه و هشت هزار و دویست و شصت و شش ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۸,۲۶۶ -۵۹۹ -۱.۰۳ 11:20
۵۸,۸۶۵ ۱,۳۰۷ ۲.۲۲ ۲ روز پیش
۵۷,۵۵۸ ۲۷۲ ۰.۴۷ ۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۱.۰۳ درصدی، از ۶۸,۴۸۱ (شصت و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و یک ) تومان به ۶۷,۷۸۴ (شصت و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۷,۷۸۴ -۶۹۷ -۱.۰۳ 11:20
۶۸,۴۸۱ ۱,۵۲۱ ۲.۲۲ ۲ روز پیش
۶۶,۹۶۰ ۳۱۶ ۰.۴۷ ۳ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴,۸۵۰ (چهارده هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۲۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۷۷۵ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۳۹,۹۸۵ (سی و نه هزار و نهصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۰۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۵,۴۰۰ (سی و پنج هزار و چهارصد ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۰ (چهل ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۹۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۰.۹۶ 11:37
۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۱۵ ۲ روز پیش
۳۱,۶۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۶۳ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه در بازار داخلی هم ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان قیمت خورد.