به گزارش بانک اول  بازار در نخستین روز کاری هفته شاهد روند نزولی قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۹۲ (دو هزار و سیصد و نود و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۹۲ ۶.۰۰ ۰.۲۵ 11:35
۲,۳۸۶ ۱۲ ۰.۵ روز قبل
۲,۳۷۴ -۹.۰۰ -۰.۳۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۷۴۶,۸۰۰ (سه میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۷۴۶,۸۰۰ -۴۶,۱۰۰ -۱.۲۴ 11:35
۳,۷۹۲,۹۰۰ -۲۷,۷۰۰ -۰.۷۴ ۲ روز پیش
۳,۸۲۰,۶۰۰ ۵۵,۴۰۰ ۱.۴۵ ۳ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۲۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۶,۲۳۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و دویست و سی هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۵۶۵ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۵۶۵ -۰.۰۱ 11:32
۴۳,۵۶۷ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۳,۵۶۷ ۰ ۰ ۳ روز پیش

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۴۱۹ (چهل و شش هزار و چهارصد و نوزده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۴۱۹ ۵۰ ۰.۱ 11:37
۴۶,۳۶۹ ۶۴ ۰.۱۳ ۲ روز پیش
۴۶,۳۰۵ -۶۶ -۰.۱۵ ۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۲.۶۶ درصدی، از ۸۳,۵۵۸ (هشتاد و سه هزار و پانصد و پنجاه و هشت ) تومان به ۸۱,۴۰۰ (هشتاد و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸۱,۴۰۰ -۲,۱۵۸ -۲.۶۶ 11:36
۸۳,۵۵۸ ۱,۲۰۸ ۱.۴۴ ۲ روز پیش
۸۲,۳۵۰ ۹۰۰ ۱.۰۹ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

همچنین درهم امارات مبادله ای با کاهش نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۸۶۲ (یازده هزار و هشتصد و شصت و دو ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۲,۰۲۵ (دو هزار و بیست و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۳.۳۳ درصدی، از ۴۹,۲۹۱ (چهل و نه هزار و دویست و نود و یک ) تومان به ۴۷,۷۰۰ (چهل و هفت هزار و هفتصد ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۷۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۲,۲۰۰ (چهل و دو هزار و دویست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۵۰ (پنجاه ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۴۳,۹۵۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۹۵۰,۰۰۰ -۵۵۰,۰۰۰ -۱.۲۶ 11:34
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۲۳ ۲ روز پیش
۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۶۷ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:35
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.