به گزارش بانک اول  بازار در معاملات نخستین روز هفته شاهد روند صعودی عمده قیمت ها نسبت به دو روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۳۵ (دو هزار و سی و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۳۵ ۱۰ ۰.۴۹ 08:01
۲,۰۲۵ ۲.۰۰ ۰.۰۹ روز قبل
۲,۰۲۳ -۷.۰۰ -۰.۳۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۸۷۰,۷۰۰ (دو میلیون و هشتصد و هفتاد هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۸۷۰,۷۰۰ ۲۴,۳۰۰ ۰.۸۴ 11:32
۲,۸۴۶,۴۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۰.۴ ۲ روز پیش
۲,۸۳۴,۹۰۰ ۴۱,۸۰۰ ۱.۴۷ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۸۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۲,۴۳۵,۰۰۰ (دوازده میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۴۷۲ (چهل و شش هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۴۷۲ ۴۷ ۰.۱ 11:32
۴۶,۴۲۵ ۱۴ ۰.۰۳ ۲ روز پیش
۴۶,۴۱۱ ۱۸۶ ۰.۴ ۳ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۹۵ درصدی، از ۷۲,۱۵۵ (هفتاد و دو هزار و یکصد و پنجاه و پنج ) تومان به ۷۲,۸۵۰ (هفتاد و دو هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۲,۸۵۰ ۶۹۵ ۰.۹۵ 11:34
۷۲,۱۵۵ ۲۵۳ ۰.۳۵ ۲ روز پیش
۷۱,۹۰۲ ۲۰۲ ۰.۲۸ ۳ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۱,۶۸۶ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و شش ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۶۵ (یک هزار و هشتصد و شصت و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۰۸ درصدی، از ۴۲,۵۶۴ (چهل و دو هزار و پانصد و شصت و چهار ) تومان به ۴۲,۶۰۰ (چهل و دو هزار و ششصد ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۷,۶۵۰ (سی و هفت هزار و ششصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۳ (چهل و سه ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۳,۴۵۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۴۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۵۹ 11:30
۳۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱.۰۵ ۲ روز پیش
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۶ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۸ 11:31
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۵۳ ۲ روز پیش
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۲۷ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۲۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.